Aruandlus

Projekti lõpparuanne tuleb esitada SA Räpina Kultuurkapitali rahalise toetuse aruande vormil. Aruande vormi leiad käesoleva lehekülje lõpust.

Toetuse saaja kohustub tõendama projektiga seotud kulutused nii toetuse kui oma- ja kaasosaluse osas esitades koos aruandega koopiad kõikidest kulu- ja maksedokumentidest.

Toetuse saaja kohustub säilitama projekti teostamisega seonduva originaaldokumentatsiooni ja materjalid vastavalt raamatupidamise seadusele.

Toetuse saaja kohustub toetuse kasutamisel, sh lepingute sõlmimisel, trükiste tellimisel, ürituste korraldamisel, ajakirjanduses ja muudel juhtudel ära näitama, et tegemist on SA Räpina Kultuurkapitali vahenditest saadud toetusega.

Toetuse saaja kohustub tagastama SA Räpina Kultuurkapitali nõudmisel toetuse osaliselt või täielikult, kui toetuse saaja rikub lepingu tingimusi või muul viisil kaldub kõrvale lepingus, taotluses ja/või taotluse rahuldamise otsuses ettenähtust ja toetuse andmise korras sätestatust.