Taotluste esitamine

SA Räpina Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtajad 2024. aastal:

  • 26. jaanuar
  • 22. märts
  • 24. mai
  • 4. oktoober

Enne taotluse koostamist palun tutvu SA Räpina Kultuurkapitalile eraldatud vahenditest toetuse taotlemise üldpõhimõtetega. Enne taotluse esitamist veendu, et eelnevate taotluste ja ellu viidud projektide aruanded on SA Räpina Kultuurkapitalile esitatud. Aruandevõlglastele toetusi ei eraldata.

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

Üldjuhul SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:

1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi;
2) valla hallatavate asutuste põhimäärustest tulenevaid tegevusi;
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi;
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks;
5) rahalist kasumit teenivaid projekte;
6) palgatööjõudu;
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a. külaliste vastuvõtt.

Taotlusvooru vahendite üle jäämisel võib SA Räpina Kultuurkapitali nõukogu otsustada toetust anda ka 1. ja 2. punktis kirjeldatud tegevusteks.

Taotlusi toetuste saamiseks võivad esitada tegutsevad seltsingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilised isikud.

Eraldatavate toetuste maksimaalne suurus on 1000 eurot (projekti kohta).

SA Räpina Kultuurkapitali kaudu eraldatud toetuste kasutamise maksimaalne tähtaeg on 12 (kaksteist) kuud.

SA Räpina Kultuurkapital eraldatud toetuse sihtotstarbeliselt kasutamata osa kuulub tagastamisele.

2. TAOTLUSTE ESITAMINE

Taotluste esitamise tähtajad määrab SA Räpina Kultuurkapitali nõukogu ja avaldab need oma kodulehel, Räpina valla kodulehel, valla sotsiaalmeedia kanalites ja Räpina Rahvalehes.

Toetuste taotlemise kord ja taotlusvorm on kättesaadavad SA Räpina Kultuurkapitali kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee (vt allpool) ja paberkandjal Räpina Vallavalitsuses.

Taotleja esitab digitaalselt allkirjastatud taotluse toetuse saamiseks eelnevalt välja kuulutatud tähtajaks e-postil kultuurkapital@rapina.ee või paberkandjal ja allkirjastatult aadressil SA Räpina Kultuurkapital, Kooli 1, 64504 Räpina.

Esitatud taotlused peavad olema vormistatud vastavale taotlusvormile. Eelarve on taotluse lahutamatu osa.

Seltsingute puhul on nõutavaks lisadokumendiks seltsinguleping.

Mittetulundusühingu või sihtasutuse poolt esitatava taotluse ja aruande allkirjastab ning lepingu sõlmib allkirjaõiguslik juhatuse liige.

SA Räpina Kultuurkapitalile eraldatud vahenditest toetuse taotlemise kord

Toetuse taotlusvorm