Aruandlus

Toetuse saaja kohustub esitama SA Räpina Kultuurkapitalile projekti lõpparuande ühe kuu jooksul arvates projekti lõppkuupäevast. Projekti lõpparuanne tuleb esitada SA Räpina Kultuurkapitali rahalise toetuse aruande vormil (vt allpool).

Toetuse saaja kohustub tõendama projektiga seotud kulutused nii toetuse kui oma- ja kaasosaluse osas esitades koos aruandega koopiad kõikidest kulu- ja maksedokumentidest.

Toetuse saaja kohustub säilitama projekti teostamisega seonduva originaaldokumentatsiooni ja materjalid vastavalt raamatupidamise seadusele.

Toetuse saaja kohustub toetuse kasutamisel, sh lepingute sõlmimisel, trükiste tellimisel, ürituste korraldamisel, ajakirjanduses ja muudel juhtudel ära näitama, et tegemist on SA Räpina Kultuurkapitali vahenditest saadud toetusega.

Toetuse saaja kohustub tagastama SA Räpina Kultuurkapitali nõudmisel toetuse osaliselt või täielikult, kui toetuse saaja rikub lepingu tingimusi või muul viisil kaldub kõrvale lepingus, taotluses ja/või taotluse rahuldamise otsuses ettenähtust ja toetuse andmise korras sätestatust.