Aruandlus

Toetuse saaja kohustub esitama SA Räpina Kultuurkapitalile projekti lõpparuande ühe kuu jooksul arvates projekti lõppkuupäevast. Projekti lõpparuanne tuleb esitada SA Räpina Kultuurkapitali rahalise toetuse aruande vormil (vt allpool).

Toetuse saaja kohustub tõendama projektiga seotud kulutused saadud toetuse osas esitades koos aruandega koopiad toetuse eest või ulatuses tasutud kulu- ja maksedokumentidest.

Toetuse saaja kohustub toetuse kasutamisel, sh lepingute sõlmimisel, trükiste tellimisel, ürituste korraldamisel, ajakirjanduses ja muudel juhtudel ära näitama, et tegemist on SA Räpina Kultuurkapitali vahenditest saadud toetusega.

Toetuse saaja kohustub tagastama SA Räpina Kultuurkapitali nõudmisel toetuse osaliselt või täielikult, kui toetuse saaja rikub lepingu tingimusi või muul viisil kaldub kõrvale lepingus, taotluses ja/või taotluse rahuldamise otsuses ettenähtust ja toetuse andmise korras sätestatust.

Aruandevorm