Taotluste esitamine

SA Räpina Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal:

  • 29. jaanuar
  • 26. märts
  • 28. mai
  • 8. oktoober

Enne taotluse koostamist palun tutvu SA Räpina Kultuurkapitalile eraldatud vahenditest toetuse taotlemise üldpõhimõtetega. Enne taotluse esitamist veendu, et eelnevate taotluste ja ellu viidud projektide aruanded on SA Räpina Kultuurkapitalile esitatud. Aruandevõlglastele toetusi ei eraldata.

1. TAOTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1. Käesolev kord reguleerib SA Räpina Kultuurkapitali eelarvest rahaliste vahendite taotlemist, toetuste eraldamist ja kasutamist ning aruandlust.

1.2. SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:
1.2.1. toetada materiaalselt Räpina valla taidluskollektiive ja teisi kultuurivaldkonnas tegutsevaid ühendusi ja üksikisikuid.
1.2.2. toetada (eraalgatuslikku) kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid vallas kolmanda sektori poolt korraldatavaid suurüritusi.
1.2.3. toetada Räpina valla mainet tõstvaid sündmusi ning vallas toimuvaid kultuuri-, sh spordiüritusi, et tagada aastaringne ürituste programm, mis rahuldaks igas vanuses räpinlast.

1.3. SA Räpina Kultuurkapitalilt toetust taotlevate projektide abikõlbulikeks tegevusteks on eelpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks ettenähtud tegevused, mis aitavad kaasa piirkonna kultuurielu mitmekesistamisele, arengule ning kogukonna tugevdamisele koostöö kaudu.

1.4. SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:
1.4.1. valla eelarvest rahastatavaid tegevusi.
1.4.2. valla hallatavate asutuste põhimääruslikke tegevusi.
1.4.3. aruandevõlglaste esitatud taotlusi.
1.4.4. taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks.
1.4.5. rahalist kasumit teenivaid projekte.
1.4.6. palgatööjõudu.
1.4.7. toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a külaliste vastuvõtt.

1.5 Taotlusi toetuste saamiseks võivad esitada tegutsevad seltsingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilised isikud.
1.6 Eraldatavate toetuse maksimaalne suurus on üldreeglina kuni 650 eurot.
1.7 SA Räpina Kultuurkapitali kaudu eraldatud toetuste kasutamise maksimaalne tähtaeg on 12 (kaksteist) kuud.
1.8 SA Räpina Kultuurkapital eraldab toetused tagastamatu abi vormis.

2. TAOTLUSE ESITAMINE

2.1 Taotluste esitamise tähtaja määrab SA Räpina Kultuurkapitali nõukogu ja avaldab selle SA Räpina Kultuurkapitali kodulehel ja Räpina Rahvalehes.
2.2 Toetuse taotlemise kord ja taotlusvormid on kättesaadavad SA Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee ja Räpina Vallavalitsuses.
2.3 Taotleja esitab taotluse toetuse saamiseks eelnevalt välja kuulutatud tähtajaks elektroonselt aadressil kultuurkapital@rapina.ee ja allkirjastatult aadressil SA Räpina Kultuurkapital, Kooli 1, 64 504 Räpina.
2.4 Esitatud taotlused peavad olema vormistatud vastavale taotlusvormile.
2.5 Seltsingute puhul on nõutavaks lisadokumendiks seltsinguleping.
2.6 Mittetulundusühingu või sihtasutuse poolt esitatava taotluse ja aruande allkirjastab ning lepingu sõlmib allkirjaõiguslik juhatuse liige.